ติดต่อเต็นท์

ที เอ็ม ยนตรการ

341 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

081-5336046 , 081-5336399